June 16, 2021

สมุนไพรแก้ไอละลายเสมหะ ทางเลือกบรรเทาอาการที่ปราศจากผลกระทบต่อร่างกาย

อาการไอ เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายในการขับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน ละอองเกสร หรือเสมหะ ให้ออกไปจากทางเดินหายใจ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการไออยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการไอที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น เป็นหวัด หลอมลมอักเสบ ไอกรน หรือเป็นวัณโรค จึงควรได้รับการรักษากันที่ต้นเหตุ กล่าวคือ หากเป็นมีอาการไอแบบแห้ง ๆ จะต้องใช้ยากดอาการไอ แต่ถ้าเป็นการไอแบบมีเสมหะ ก็ต้องใช้ยาแบบแก้ไอละลายเสมหะ นอกจากนี้คือ …