May 16, 2021

เทอมการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นปีการศึกษาในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน และจะจบปีการศึกษาที่ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี (ไม่รวม Summer) ทั้งนี้ระบบเทอมการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ได้ดังนี้ Semester System: 2 เทอมการศึกษา, 15- 16 สัปดาห์ต่อเทอมการศึกษา Fall: ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนธันวาคมหรือกลางเดือนธันวาคม Spring: ประมาณกลางเดือนมกราคม ถึง กลางเดือนเมษายน Quarter …